طرح های در حال اجرا

1- طرح نظام موضوعات زن و خانواده 

2- طرح واحدهای دانشگاهی حامی مادر