طرح های مصوب

طرح های مصوب در هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی

1- طرح راه اندازی واحدهای دانشگاهی حامی مادر 

      مصوبه شماره 289-3 مورخ 98/2/28

2- طرح مدیریت کشوری تعالی درس دانش خانواده در کلیه واحدهای دانشگاهی 

     مصوبه شماره 310-3 مورخ 98/8/11

3- ارتقاء تاسیس مهد کودک های دانشگاه با نام " خانه فرشتگان "

      مصوبه شماره 289-4