معاون آموزش عمومی و مهارتی

نام و نام خانوادگی: سر کار خانم زهرا بیاتی 

رشته : 

ایمیل: Zbayati.mt@gmail.com

آدرس وب سایت: