یزد

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر حمیده رسولی 

رشته تحصیلی فقه و مبانی حقوق اسلامی 

ایمیل : Mtaghvy110@yahoo.com

آدرس وب سایت: