همدان

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر مرضیه پیله ور

رشته تحصیلی فقه و مبانی حقوق اسلامی 

ایمیل : pilevar.ma@gmail.com

آدرس وب سایت: http://www.iauh.ac.ir