مرکزی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر فائزه ناطقی 

رشته تحصیلی فلسفه تعلیم و تربیت 

ایمیل: f-nateghi@iau-arak.ac.ir

        fn1345@gmail.com

آدرس وب سایت: