لرستان

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر سعیده نیازی 

رشته تحصیلی زبان و ادبیات فارسی 

ایمیل: Malibox.niazi@yahoo.com

آدرس وب سایت:http://khoiau.ac.ir/office/wiman