گیلان

نام و نام خانوادگی: سرگار خانم دکتر زیبا کاظمیان 

رشته علوم قرآن و حدیث 

ایمیل: kazemian@iaurasht.ac.ir

        kazemian.43@gmail.com

آدرس وب سایت:  http://women.iaurasht.ac.ir/fa