گلستان

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم دکتر نریمانی 

رشته تحصیلی فقه و مبانی حقوق اسلامی 

ایمیل : s.narimani@kiau..ac.ir

آدرس وب سایت: http://gorganiau.ac.ir