سمنان

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر مریم آقایی بجستانی 

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

ایمیل: m.aghaei@semnaniau.ac.ir

آدرس وب سایت: http://semnaniau.ac.ir