خوزستان

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زینب درویشی 

رشته فلسفه و کلام اسلامی 

ایمیل : Zb_darvishi@yahoo.com

آدرس وب سایت: http://women.iauahvaz.ac.ir