خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر مرضیه آرام 

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

ایمیل: Razavi_aram@yahoo.com

آدرس وب سایت: http://chief.mshdiau.ac.ir