ایلام

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکترطیبه خوشبخت 

رشته زبان شناسی همگانی

ایمیل: khoshbakht_ta@yahoo.com

آدرس وب سایت http://Women.ilam-iau.ac.ir