اهداف

1- مسئله شناسی زنان در جامعه ایران.

2- پژوهش در حوزه زنان و خانواده.

3- تربیت کادر بانوان متخصص و مورد نیاز جامعه در راستای تحقق دانشگاه اسلامی و توسعه و تعالی کشور.

4- تبیین وضعیت زنان ایرانی و تحولات آینده.