البرز

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم فاطمه حاجیلویی

رشته مدرسی معارف اسلامی

ایمیل: hajilooei@gmail.com

آدرس وب سایت: https://karaj.iau.ac.ir/shoraye-zanan/fa