آذربایجان شرقی

نام و نام خانوادگی: ملیحه پورستار 

رشته علوم  قران و حدیث

ایمیل: poursatar@iau.ac.ir

آدرس وب سایت: http://iaut.ac.ir/Public/PGGroup/PG_Home.aspx?GRP=women%20and%20family