استان کرمانشاه

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم دکتر کلثوم چهری 

رشته تحصیلی مدیریت آمورشی 

ایمیل: kchehri@yahoo.com

آدرس وب سایت: http://familywoman.iauksh.ac.ir